11/11/2016: Học viện BCI - Bán đặc điểm kỹ thuật hiệu quả (Hồng Kông)