16 tháng 7 - BCI Asia Construction Network

Ngày: Thứ Năm, 16 tháng Bảy
Thời gian: 6: 00-8: 00PM
Địa điểm: Hard Rock Cafe
Địa chỉ: 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Đối với các yêu cầu và xác nhận:
Nguyễn Thị Bích Loan
T: +84 8 3997 4220 máy lẻ: 14
E: loan.nguyen@bciasia.com

Mời điện tử Việt Nam