• หน้าหลัก
 • >
 • 4 ขั้นตอนโครงการก่อสร้างที่สำคัญในมาเลเซีย

4 ขั้นตอนโครงการก่อสร้างที่สำคัญในมาเลเซีย

หลีดแมเนเจอร์ (LeadManager) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการขายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และสถาปัตยกรรม โดยแพลตฟอร์มของเรานำเสนอรายละเอียดที่ครอบคลุมตลอดเหตุการณ์สำคัญในการสร้างโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน: เตรียมโครงการ ออกแบบและเตรียมเอกสาร ก่อนก่อสร้าง และก่อสร้าง

เราหยิบยกรายละเอียดที่สำคัญของขั้นตอนในแต่ละโครงการ—เน้นเฉพาะโครงการใน มาเลเซีย—พร้อมภาพรวมคร่าวๆ ของแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย

เตรียมโครงการ
 • ประมูล/ประกวดออกแบบ
 • ประกาศผู้ชนะการออกแบบ
 • แผนเบื้องต้น
 • การแบ่งขอบเขต
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ก่อนโครงการใดๆ จะเริ่ม มักมีการร่างโครงการหรือกำหนดแนวคิดคร่าวๆก่อน ระหว่างขั้นตอนการวางแผนแรกเริ่มนี้อาจรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งนักพัฒนาจะพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินและความต้องการตลาดในพื้นที่โครงการของพวกเขา

สำหรับโครงการขนาดเล็ก การศึกษาความเป็นไปได้โดยมากค่อนข้างไม่เป็นทางการ ส่วนโครงการขนาดใหญ่กว่าและโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของภาครัฐ อาจจำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้แบบเป็นทางการ

การศึกษาความเป็นไปได้ที่เป็นทางการจะช่วยตรวจสอบศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ การศึกษานี้อาจรวมถึงการประเมินสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบใดๆ ต่อพื้นที่ชุมชน—โดยปกติแล้วจะมีรอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามแผนแม่บทการพัฒนาของมาเลเซีย ที่ดินหรือพื้นที่พัฒนาขื้นใหม่ถูกขายพร้อมแนวทางเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ในพื้นที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อการอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย หรือเชิงพาณิชย์ จะต้องเป็นไปตามการกำหนดเขตที่ดินที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ด้วยวิธีนี้ การตัดสินใจใดๆ ในการปรับพื้นที่ที่ดินก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐบาลเช่นกัน

เตรียมโครงการ: สรุปภาพรวม
 • นำเสนอโครงการ
 • ประเมินรูปแบบธุรกิจ
 • ตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่
 • แต่งตั้งผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา และวิศวกร

ออกแบบและเตรียมเอกสาร
 • แผนพัฒนาอยู่ในระหว่างดำเนินการ
 • ยื่นเอกสารออกแบบ
 • แบบได้รับการอนุมัติ
 • เอกสารอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ยื่นเอกสารก่อสร้าง
 • เอกสารก่อสร้างได้รับการอนุมัติ
 • เปิดขายหน้าไซต์
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

เมื่อสถาปนิกหรือนักออกแบบได้รับการแต่งตั้งแล้ว แผนการสเก็ตช์สามารถเริ่มได้ ซึ่งเป็นแบบร่างเบื้องต้นที่ช่วยกำหนดขอบเขตของโครงการและปูทางสำหรับการยื่นข้อเสนอการพัฒนา

ข้อเสนอการพัฒนาเกี่ยวข้องกับการสมัครจำนวนมากต่อสภาท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น การใช้งานซึ่งระบุจุดต่างๆ เช่น การใช้ที่ดินที่เสนอ อัตราส่วนแปลงหรือความสูงของอาคาร รวมถึง:

 • เรื่องที่ดิน
 • ลำดับการพัฒนา (DO)
 • งานดิน
 • แบบแปลนอาคาร
 • ถนนและการระบายน้ำ
 • ไฟถนน
 • แผนผังภูมิทัศน์

สามารถส่งใบสมัครทีละใบหรือส่งพร้อมกันก็ได้ One Stop Center (OSC) ประสานงานการอนุมัติแอปพลิเคชันผ่านหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านเทคนิค เช่น กรมโยธาธิการ และกรมระบายน้ำและชลประทาน

คำสั่งเพื่อการพัฒนาหรือ Kebenaran Merancang (KM) ระบุการออกแบบเฉพาะและขอบเขตของโครงการที่ต้องการ หากมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือขอบเขตโครงการเดิม ต้องส่ง DO ใหม่ ที่ปรึกษาการวางผังเมืองหรือที่ปรึกษาด้านการวางผังเมืองจะส่งใบสมัคร DO ไปยังแผนกวางแผนของท้องถิ่นในนามของผู้พัฒนา

ในกรณีที่ไม่มี One Stop Center ในมาเลเซียตะวันออก ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการพัฒนาไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขออนุมัติ กระบวนการนี้แตกต่างกันไปสำหรับรัฐซาบาห์และซาราวัก

ซาบาห์

ข้อเสนอการพัฒนาจะถูกส่งไปยังสภาการวางแผนแห่งรัฐผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เมื่อสภาการวางแผนแห่งรัฐอนุญาตให้มีการพัฒนาโครงการแล้ว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการตามข้อเสนอเพื่อขออนุมัติ

กระบวนการส่งและอนุมัติออนไลน์ใหม่ที่เรียกว่า E Planning Permission (ePP) เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการใช้งานใน Dewan Bandaraya Kota Kinabalu และ Sandakan เท่านั้น 

ซาราวัก

ต้องยื่นคำร้องต่อกรมที่ดินและสำรวจเมืองกูชิง ผู้อำนวยการจะตรวจสอบใบสมัครก่อนส่งมอบให้กับเลขานุการและที่ปรึกษาการวางแผนของหน่วยงานวางแผนของรัฐ (SPA) การอนุมัติข้อเสนอของพวกเขาจะเห็นเอกสารที่ส่งผ่านไปยังผู้กำกับกอง SPA ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงความสำเร็จและขอชำระเงิน

เอกสารอยู่ระหว่างการดำเนินการ หมายถึงการออกแบบโดยละเอียดที่มักจะดำเนินการหลังจาก DO ได้รับการอนุมัติ การออกแบบเหล่านี้เป็นแบบแปลนสำหรับโครงการและโดยทั่วไปแล้วจะเสร็จสมบูรณ์โดยสถาปนิก วิศวกร หรือผู้สร้าง เอกสารเหล่านี้จะใช้สำหรับขั้นตอนการประกวดราคาและเพื่อยื่นแบบแปลนอาคาร

ใบสมัครแปลนอาคารหรือ Pelan Bangunan ถูกส่งไปยังแผนกอาคารของ Local Authority ผ่าน Professional Submitting Person (PSP)—บุคคลที่ลงทะเบียนเป็นสถาปนิกกับ Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) หรือเป็นวิศวกรมืออาชีพกับคณะกรรมการของ วิศวกร มาเลเซีย (BEM)

เมื่อใบสมัครเหล่านี้ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องได้รับใบอนุญาตในการเริ่มงานก่อสร้างผ่านหน่วยงานท้องถิ่นในมาเลเซียตะวันออก หรือจากหน่วยงานท้องถิ่น ผ่านการประสานงานของ One Stop Centre ในมาเลเซียตะวันตก

ออกแบบและเตรียมเอกสาร: สรุปภาพรวม
 • กำหนดโครงการให้เข้ากับพื้นที่ท้องถิ่น
 • กำหนดรูปแบบภายนอกอาคารและระบุวัสดุสำหรับภายนอกอาคาร
 • ยื่นแผนเพื่อขออนุมัติและได้รับการอนุมัติ
 • วางแผนเชิงลึกและร่างแบบสถาปัตยกรรม
 • กำหนดวัสดุที่จะใช้สำหรับภายในอาคาร
 • ที่ปรึกษาและวิศวกรมีส่วนร่วม
 • จัดทำเอกสารประกวดราคา

ก่อนก่อสร้าง
 • ยื่นความประสงค์
 • เปิดประมูล
 • เปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ปิดประมูล
 • ปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ผู้รับเหมาได้รับการแต่งตั้ง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ผู้รับเหมาสามารถแต่งตั้งได้ในทุกขั้นตอนของโครงการ ทั้งยังสามารถแต่งตั้งได้หลายวิธี

ในหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการที่ได้รับงบจากรัฐบาล ผู้รับเหมาหลักจะต้องได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการประมูล ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติการออกแบบและมีเอกสารที่มีรายละเอียดครบ นักพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพหรือผู้รับเหมาหลักจะได้รับแจ้งหรือถูกเชิญให้เข้าประมูลโครงการนั้นๆ

เมื่อการประมูลถูกเชิญ จะมีการขายเอกสารประกวดราคา กำหนดวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา และการประกาศรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา โดยทั่วไปใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ แต่บางโครงการอาจใช้เวลาหลายเดือน

ประเภทการคัดเลือกผู้รับเหมาหลักโดยทั่วไป ได้แก่:

 • เปิดประมูล:การประมูลจะมีการประกาศอย่างเปิดเผยให้กับบริษัทผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมการประมูลตามวันและเวลาที่กำหนด
 • การคัดเลือก:การทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานหรือผู้รับเหมาเพียงไม่กี่แห่งเพื่อยื่นประกวดราคา การแสดงความสนใจ (EOI) หรือการจดทะเบียนผลประโยชน์ (ROI) อาจขยายออกไป วิธีนี้อาจรวมถึงโครงการเอกชนที่มีการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลที่อาจไม่เป็นที่เปิดเผยด้วย
 • การประกวดราคาเบื้องต้น:เป็นการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
 • สัญญาการเจรจา:นักพัฒนาโครงการอาจมีผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาที่ชื่นชอบในใจหรือเคยร่วมงานก่อนหน้า โดยจะเจรจาเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา เงื่อนไขพิเศษ และอื่นๆ เมื่อตกลงกันได้แล้วจะเซ็นสัญญาเพื่อแต่งตั้งผู้รับเหมาหลัก

ส่วนสัญญาประเภทอื่นอันรวมด้วยการออกแบบและก่อสร้าง; สัญญาด้านวิศวกรรม สัญญาการจัดซื้อและการก่อสร้าง (EPC); และเจ้าของสร้างเอง ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่ BCI รายงานเมื่อโครงการมีการก่อสร้างเช่นกัน

ก่อนก่อสร้าง: สรุปภาพรวม
 • ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
 • ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาสำหรับจัดหาวัสดุ แรงงาน หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
 • คัดเลือกผู้ประกอบการที่ต้องการเบื้องต้น
 • ประเมินผู้ประกอบการตามราคา คุณภาพ ประสบการณ์ ระยะเวลา และอื่นๆ
 • ทำสัญญาผู้รับเหมาหลัก

ก่อสร้าง
 • ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน
 • หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้ว
 • เริ่มก่อสร้าง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก
 • ประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ปิดประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเหมาช่วง
 • ผู้รับเหมาช่วงได้รับการแต่งตั้ง
 • ชะลอประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ยกเลิกประมูลผู้รับเหมาช่วง

ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน กล่าวถึงผู้รับเหมาหลักมากกว่าผู้รับเหมาช่วง เข้าดำเนินงานโยธาหรือมีการปรับดินหน้าไซต์งาน ซึ่งโครงการจะรายงานว่า ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน จะใช้เวลาดำเนินงานมากกว่า 4 สัปดาห์ แต่ถ้าหน้างานใช้เวลาน้อยกว่า 4 สัปดาห์ โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน เริ่มก่อสร้าง.

แต่ถ้าผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ดำเนินงานโยธาหรือปรับดินหน้าไซต์งาน โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้วซึ่งมักจะเป็นงานรื้อถอน การปรับดิน การตอกเสาเข็ม และงานฐานราก และโครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน เริ่มก่อสร้าง เมื่อลงแผ่นพื้นคอนกรีตหรืองานรากฐานแล้ว

ก่อสร้าง: สรุปภาพรวม
 • เลือกผู้รับเหมาช่วง
 • เริ่มงานเบื้องต้นหน้าไซต์งาน
 • เริ่มงานก่อสร้าง
 • จัดการงบประมาณการก่อสร้างและกรอบเวลา

ติดต่อ BCI วันนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า LeadManager ช่วยธุรกิจของคุณอย่างไร

Related Posts