Biểu ngữ QPFMA 2022

QPFMA 2022

Tháng Năm 30, 2022
-

Giải thưởng Quản lý Cơ sở và Bất động sản Chất lượng là giải thưởng được tổ chức hai năm một lần do Hiệp hội các Công ty Quản lý Bất động sản Hồng Kông (HKAPMC), Viện Khảo sát Quản lý Cơ sở và Tài sản Hồng Kông (HKIS PFMD) phối hợp tổ chức.

Other Events