• หน้าหลัก
 • >
 • 4 ขั้นตอนโครงการก่อสร้างหลักในอินโดนีเซีย

4 ขั้นตอนโครงการก่อสร้างหลักในอินโดนีเซีย

หลีดแมเนเจอร์ (LeadManager) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการขายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และสถาปัตยกรรม โดยแพลตฟอร์มของเรานำเสนอรายละเอียดที่ครอบคลุมตลอดเหตุการณ์สำคัญในการสร้างโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน: เตรียมโครงการ ออกแบบและเตรียมเอกสาร ก่อนก่อสร้าง และก่อสร้าง

เราหยิบยกรายละเอียดที่สำคัญของขั้นตอนในแต่ละโครงการ—เน้นเฉพาะโครงการใน อินโดนีเซีย—พร้อมภาพรวมคร่าวๆ ของแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย

เตรียมโครงการ
 • ประมูล/ประกวดออกแบบ
 • ประกาศผู้ชนะการออกแบบ
 • แผนเบื้องต้น
 • การแบ่งขอบเขต
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ก่อนโครงการใดๆ จะเริ่ม มักมีการร่างโครงการหรือกำหนดแนวคิดคร่าวๆก่อน ระหว่างขั้นตอนการวางแผนแรกเริ่มนี้อาจรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งนักพัฒนาจะพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินและความต้องการตลาดในพื้นที่โครงการของพวกเขา

สำหรับโครงการขนาดเล็ก การศึกษาความเป็นไปได้โดยมากค่อนข้างไม่เป็นทางการ ส่วนโครงการขนาดใหญ่กว่าและโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของภาครัฐ อาจจำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้แบบเป็นทางการ

การศึกษาความเป็นไปได้ที่เป็นทางการจะช่วยตรวจสอบศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ การศึกษานี้อาจรวมถึงการประเมินสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบใดๆ ต่อพื้นที่ชุมชน—โดยปกติแล้วจะมีรอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาของรัฐบาลท้องถิ่น ผู้พัฒนาต้องปฏิบัติตามแนวทางเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ในพื้นที่เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อการอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย หรือเชิงพาณิชย์ จะต้องเป็นไปตามการกำหนดเขตที่ดินที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ด้วยวิธีนี้ การตัดสินใจใดๆ ในการปรับพื้นที่ที่ดินก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐบาลเช่นกัน

เตรียมโครงการ: สรุปภาพรวม
 • นำเสนอโครงการ
 • ประเมินรูปแบบธุรกิจ
 • ตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่
 • แต่งตั้งผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา และวิศวกร

ออกแบบและเตรียมเอกสาร
 • แผนพัฒนาอยู่ในระหว่างดำเนินการ
 • ยื่นเอกสารออกแบบ
 • แบบได้รับการอนุมัติ
 • เอกสารอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ยื่นเอกสารก่อสร้าง
 • เอกสารก่อสร้างได้รับการอนุมัติ
 • เปิดขายหน้าไซต์
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

เมื่อได้รับการแต่งตั้งสถาปนิกหรือนักออกแบบแล้ว ก็สามารถเริ่มร่างแบบแผนได้ แผนสเก็ตช์คือภาพวาดเบื้องต้นที่ช่วยกำหนดขอบเขตของโปรเจ็กต์และปูทางในการส่งใบสมัครการออกแบบหรือเอกสารแผนทางเทคนิค

เอกสารแผนทางเทคนิคที่ส่งไปยังรัฐบาลท้องถิ่น เสนอข้อเสนอโครงการในวงกว้าง ระบุจุดต่างๆ เช่น การใช้ที่ดินที่เสนอ อัตราส่วนแปลงหรือความสูงของอาคาร และปูทางให้ผู้พัฒนายื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการ

การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรคือแอปพลิเคชันการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่สรุปการออกแบบเฉพาะและขอบเขตของโครงการที่ต้องการ—จะถูกส่งไปยังรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือขอบเขตโครงการเดิม จะต้องส่งการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรใหม่

เอกสารอยู่ระหว่างการดำเนินการ หมายถึงการออกแบบโดยละเอียดที่มักจะดำเนินการหลังจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว การออกแบบเหล่านี้เป็นแบบแปลนสำหรับโครงการและโดยทั่วไปแล้วจะเสร็จสมบูรณ์โดยสถาปนิก วิศวกร หรือผู้สร้าง เอกสารเหล่านี้จะนำไปใช้ในกระบวนการประกวดราคาและเพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ใบสมัคร Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) จะถูกส่งไปยังรัฐบาลท้องถิ่นผ่านบุคคลที่มีคุณสมบัติ (QP) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีใบรับรองการลงทะเบียนสถาปนิก (STRA) กับสถาบันสถาปนิกแห่งชาวอินโดนีเซีย (IAI) ใบอนุญาตก่อสร้างนี้จำเป็นสำหรับการเริ่มงานก่อสร้าง

ออกแบบและเตรียมเอกสาร: สรุปภาพรวม
 • กำหนดโครงการให้เข้ากับพื้นที่ท้องถิ่น
 • กำหนดรูปแบบภายนอกอาคารและระบุวัสดุสำหรับภายนอกอาคาร
 • ยื่นแผนเพื่อขออนุมัติและได้รับการอนุมัติ
 • วางแผนเชิงลึกและร่างแบบสถาปัตยกรรม
 • กำหนดวัสดุที่จะใช้สำหรับภายในอาคาร
 • ที่ปรึกษาและวิศวกรมีส่วนร่วม
 • จัดทำเอกสารประกวดราคา

ก่อนก่อสร้าง
 • ยื่นความประสงค์
 • เปิดประมูล
 • เปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ปิดประมูล
 • ปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ผู้รับเหมาได้รับการแต่งตั้ง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ผู้รับเหมาสามารถแต่งตั้งได้ในทุกขั้นตอนของโครงการ ทั้งยังสามารถแต่งตั้งได้หลายวิธี

ในหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการที่ได้รับงบจากรัฐบาล ผู้รับเหมาหลักจะต้องได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการประมูล ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติการออกแบบและมีเอกสารที่มีรายละเอียดครบ นักพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพหรือผู้รับเหมาหลักจะได้รับแจ้งหรือถูกเชิญให้เข้าประมูลโครงการนั้นๆ

เมื่อการประมูลถูกเชิญ จะมีการขายเอกสารประกวดราคา กำหนดวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา และการประกาศรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา โดยทั่วไปใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ แต่บางโครงการอาจใช้เวลาหลายเดือน

ประเภทการคัดเลือกผู้รับเหมาหลักโดยทั่วไป ได้แก่:

 • เปิดประมูล:การประมูลจะมีการประกาศอย่างเปิดเผยให้กับบริษัทผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมการประมูลตามวันและเวลาที่กำหนด
 • การคัดเลือก:การทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานหรือผู้รับเหมาเพียงไม่กี่แห่งเพื่อยื่นประกวดราคา การแสดงความสนใจ (EOI) หรือการจดทะเบียนผลประโยชน์ (ROI) อาจขยายออกไป วิธีนี้อาจรวมถึงโครงการเอกชนที่มีการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลที่อาจไม่เป็นที่เปิดเผยด้วย
 • การประกวดราคาเบื้องต้น:เป็นการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
 • สัญญาการเจรจา:นักพัฒนาโครงการอาจมีผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาที่ชื่นชอบในใจหรือเคยร่วมงานก่อนหน้า โดยจะเจรจาเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา เงื่อนไขพิเศษ และอื่นๆ เมื่อตกลงกันได้แล้วจะเซ็นสัญญาเพื่อแต่งตั้งผู้รับเหมาหลัก

ส่วนสัญญาประเภทอื่นอันรวมด้วยการออกแบบและก่อสร้าง; สัญญาด้านวิศวกรรม สัญญาการจัดซื้อและการก่อสร้าง (EPC); และเจ้าของสร้างเอง ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่ BCI รายงานเมื่อโครงการมีการก่อสร้างเช่นกัน

ก่อนก่อสร้าง: สรุปภาพรวม
 • ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
 • ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาสำหรับจัดหาวัสดุ แรงงาน หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
 • คัดเลือกผู้ประกอบการที่ต้องการเบื้องต้น
 • ประเมินผู้ประกอบการตามราคา คุณภาพ ประสบการณ์ ระยะเวลา และอื่นๆ
 • ทำสัญญาผู้รับเหมาหลัก

ก่อสร้าง
 • ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน
 • หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้ว
 • เริ่มก่อสร้าง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก
 • ประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ปิดประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเหมาช่วง
 • ผู้รับเหมาช่วงได้รับการแต่งตั้ง
 • ชะลอประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ยกเลิกประมูลผู้รับเหมาช่วง

ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน กล่าวถึงผู้รับเหมาหลักมากกว่าผู้รับเหมาช่วง เข้าดำเนินงานโยธาหรือมีการปรับดินหน้าไซต์งาน ซึ่งโครงการจะรายงานว่า ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน จะใช้เวลาดำเนินงานมากกว่า 4 สัปดาห์ แต่ถ้าหน้างานใช้เวลาน้อยกว่า 4 สัปดาห์ โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน เริ่มก่อสร้าง.

แต่ถ้าผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ดำเนินงานโยธาหรือปรับดินหน้าไซต์งาน โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้วซึ่งมักจะเป็นงานรื้อถอน การปรับดิน การตอกเสาเข็ม และงานฐานราก และโครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน เริ่มก่อสร้าง เมื่อลงแผ่นพื้นคอนกรีตหรืองานรากฐานแล้ว

ก่อสร้าง: สรุปภาพรวม
 • เลือกผู้รับเหมาช่วง
 • เริ่มงานเบื้องต้นหน้าไซต์งาน
 • เริ่มงานก่อสร้าง
 • จัดการงบประมาณการก่อสร้างและกรอบเวลา

ติดต่อ BCI วันนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า LeadManager ช่วยธุรกิจของคุณอย่างไร

Related Posts