• หน้าหลัก
 • >
 • 4 ขั้นตอนโครงการก่อสร้างที่สำคัญในออสเตรเลีย

4 ขั้นตอนโครงการก่อสร้างที่สำคัญในออสเตรเลีย

หลีดแมเนเจอร์ (LeadManager) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการขายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และสถาปัตยกรรม โดยแพลตฟอร์มของเรานำเสนอรายละเอียดที่ครอบคลุมตลอดเหตุการณ์สำคัญในการสร้างโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน: เตรียมโครงการ ออกแบบและเตรียมเอกสาร ก่อนก่อสร้าง และก่อสร้าง

เราหยิบยกรายละเอียดที่สำคัญของขั้นตอนในแต่ละโครงการ—เน้นเฉพาะโครงการใน ออสเตรเลีย—พร้อมภาพรวมคร่าวๆ ของแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย

เตรียมโครงการ
 • ประมูล/ประกวดออกแบบ
 • ประกาศผู้ชนะการออกแบบ
 • แผนเบื้องต้น
 • การแบ่งขอบเขต
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ก่อนโครงการใดๆ จะเริ่ม มักมีการร่างโครงการหรือกำหนดแนวคิดคร่าวๆก่อน ระหว่างขั้นตอนการวางแผนแรกเริ่มนี้อาจรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งนักพัฒนาจะพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินและความต้องการตลาดในพื้นที่โครงการของพวกเขา

สำหรับโครงการขนาดเล็ก การศึกษาความเป็นไปได้โดยมากค่อนข้างไม่เป็นทางการ ส่วนโครงการขนาดใหญ่กว่าและโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของภาครัฐ อาจจำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้แบบเป็นทางการ

การศึกษาความเป็นไปได้ที่เป็นทางการจะช่วยตรวจสอบศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ การศึกษานี้อาจรวมถึงการประเมินสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบใดๆ ต่อพื้นที่ชุมชน—โดยปกติแล้วจะมีรอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สามารถเลือกไซต์สำหรับการพัฒนาได้ก่อนที่จะมีการวางแผนล่วงหน้าหรือหลังจากที่แผนร่างกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อเลือกไซต์แล้ว อาจมีปัญหาการแบ่งเขตที่ต้องพิจารณา การพัฒนาใหม่จะต้องเป็นไปตามการใช้พื้นที่ (เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือที่อยู่อาศัย) ของที่ดินเพื่อสร้างการพัฒนา หากไม่เป็นเช่นนั้นจะต้องส่งใบสมัครการกำหนดเขตใหม่

การแบ่งเขตสำหรับโครงการขนาดใหญ่อาจค่อนข้างซับซ้อน อาจเกี่ยวข้องกับแนวคิดการวางแผนที่ใหญ่กว่า เช่น แผนสิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง

เตรียมโครงการ: สรุปภาพรวม
 • นำเสนอโครงการ
 • ประเมินรูปแบบธุรกิจ
 • ตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่
 • รับสมัครนักออกแบบ

ออกแบบและเตรียมเอกสาร
 • แผนพัฒนาอยู่ในระหว่างดำเนินการ
 • แอปพลิเคชันการพัฒนา
 • การอนุมัติการพัฒนา
 • เอกสารอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ใบสมัครขอความยินยอมอาคาร
 • การสร้างการอนุมัติความยินยอม
 • อุทธรณ์ Lodged
 • เปิดขายหน้าไซต์
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

เมื่อได้รับการแต่งตั้งสถาปนิกหรือนักออกแบบแล้ว ก็สามารถเริ่มร่างแบบแผนได้ แผนงานสเก็ตช์คือภาพวาดเบื้องต้นที่ช่วยกำหนดขอบเขตของโปรเจ็กต์และปูทางในการส่งใบสมัครเพื่อการพัฒนา (DA)

DA ที่ส่งไปยังสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุโครงร่างการพัฒนาที่เสนอ และมักมาพร้อมกับรายงานการวางผังเมืองหรือผังเมือง รายงานอื่นๆ เช่น รายงานผลกระทบการจราจร หรือรายงานสัตว์และพันธุ์พืช สามารถส่งได้

หากหน่วยงานของรัฐปฏิเสธการอนุมัติการพัฒนาหรืออนุมัติการสมัครโดยมีเงื่อนไขที่เข้มงวด ผู้พัฒนาสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลได้

เอกสารอยู่ระหว่างการดำเนินการ หมายถึงการออกแบบโดยละเอียดที่มักจะดำเนินการหลังจาก DA ได้รับการอนุมัติ การออกแบบเหล่านี้เป็นแบบแปลนสำหรับโครงการและโดยทั่วไปแล้วจะเสร็จสมบูรณ์โดยสถาปนิก วิศวกร หรือผู้สร้าง เอกสารเหล่านี้จะใช้สำหรับขั้นตอนการประกวดราคาและเพื่อยื่นคำขอก่อสร้างอาคาร (BA)

การอนุมัติอาคาร ซึ่งบางครั้งเรียกว่าใบรับรองการก่อสร้าง เป็นคำขออนุมัติให้ก่อสร้าง เป็นการอนุมัติครั้งสุดท้ายที่ต้องได้รับก่อนการก่อสร้างจึงจะเริ่มต้นได้ การอนุมัตินี้สามารถได้รับจากสภาหรือผู้รับรองส่วนตัวที่ทำหน้าที่แทนสภา ผู้รับรองจะประเมินการออกแบบโดยละเอียด (เอกสารประกอบ) เทียบกับมาตรฐานการก่อสร้างระดับประเทศและระดับรัฐ

ออกแบบและเตรียมเอกสาร: สรุปภาพรวม
 • กำหนดโครงการให้เข้ากับพื้นที่ท้องถิ่น
 • กำหนดรูปแบบภายนอกอาคารและระบุวัสดุสำหรับภายนอกอาคาร
 • ยื่นแผนขออนุมัติ อุทธรณ์คำวินิจฉัย ขออนุมัติ
 • วางแผนเชิงลึกและร่างแบบสถาปัตยกรรม
 • กำหนดวัสดุที่จะใช้สำหรับภายในอาคาร
 • ที่ปรึกษาและวิศวกรมีส่วนร่วม
 • จัดทำเอกสารประกวดราคา

ก่อนก่อสร้าง
 • ยื่นความประสงค์
 • เปิดประมูล
 • เปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ปิดประมูล
 • ปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ผู้รับเหมาได้รับการแต่งตั้ง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ผู้สร้างสามารถได้รับการแต่งตั้งในทุกขั้นตอนของโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถแต่งตั้งได้หลายวิธี

หลายโครงการ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ได้รับทุนจากรัฐบาล กำหนดให้ผู้สร้างต้องได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการประกวดราคา สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติการพัฒนาและเมื่อมีการเริ่มเอกสารที่มีรายละเอียดมากขึ้น ผู้สร้างที่มีศักยภาพหรือผู้รับเหมาได้รับแจ้งหรือเชิญให้ประกวดราคาสำหรับสัญญาที่จะสร้าง

เมื่อการประมูลถูกเชิญ จะมีการขายเอกสารประกวดราคา กำหนดวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา และการประกาศรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา โดยทั่วไปใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ แต่บางโครงการอาจใช้เวลาหลายเดือน

ประเภทการคัดเลือกผู้รับเหมาหลักโดยทั่วไป ได้แก่:

 • เปิดประมูล:การประมูลจะมีการประกาศอย่างเปิดเผยให้กับบริษัทผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมการประมูลตามวันและเวลาที่กำหนด
 • การคัดเลือก:: ขอเชิญชวนบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับเหมาเพียงไม่กี่แห่งเพื่อยื่นประกวดราคา การแสดงความสนใจ (EOI) หรือการจดทะเบียนผลประโยชน์ (ROI) อาจขยายออกไปได้ล่วงหน้า
 • การประกวดราคาเบื้องต้น:: การประมูลของรัฐบาลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นมักต้องการให้ผู้สร้างมีคุณสมบัติก่อนถึงระดับความสามารถบางอย่างก่อนที่จะได้รับการพิจารณาสำหรับการประมูล ในกรณีส่วนใหญ่ บริษัทก่อสร้างหรือผู้รับเหมาต้องจดทะเบียนกับรัฐบาล การประมูลที่ผ่านการคัดเลือกอาจระบุเป็นเปิดหรือเลือก
 • สัญญาการเจรจา:นักพัฒนาโครงการอาจมีผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาที่ชื่นชอบในใจหรือเคยร่วมงานก่อนหน้า โดยจะเจรจาเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา เงื่อนไขพิเศษ และอื่นๆ เมื่อตกลงกันได้แล้วจะเซ็นสัญญาเพื่อแต่งตั้งผู้รับเหมาหลัก

สัญญาประเภทอื่นๆ ได้แก่ การออกแบบและสร้างและพัฒนาและสร้าง ซึ่งเป็นประเภทสัญญาที่ไม่เป็นทางการที่ BCI ใช้สำหรับโครงการที่บริษัทที่กำลังพัฒนาโครงการกำลังสร้างอยู่ด้วย สำหรับโครงการขนาดใหญ่ วิธีการทำสัญญาที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้รับเหมาก่อนกำหนด (ECI); วิศวกรรม การจัดซื้อและการก่อสร้าง (EPC); การจัดการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPCM); ห้างหุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชน (PPP); การจัดการการก่อสร้าง และการจัดการโครงการ

ก่อนก่อสร้าง: สรุปภาพรวม
 • ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
 • ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาสำหรับจัดหาวัสดุ แรงงาน หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
 • คัดเลือกผู้ประกอบการที่ต้องการเบื้องต้น
 • ประเมินผู้ประกอบการตามราคา คุณภาพ ประสบการณ์ ระยะเวลา และอื่นๆ
 • ทำสัญญาผู้รับเหมาหลัก

ก่อสร้าง
 • ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน
 • หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้ว
 • เริ่มก่อสร้าง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน กล่าวถึงผู้รับเหมาหลักมากกว่าผู้รับเหมาช่วง เข้าดำเนินงานโยธาหรือมีการปรับดินหน้าไซต์งาน ซึ่งโครงการจะรายงานว่า ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน จะใช้เวลาดำเนินงานมากกว่า 4 สัปดาห์ แต่ถ้าหน้างานใช้เวลาน้อยกว่า 4 สัปดาห์ โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน เริ่มก่อสร้าง.

แต่ถ้าผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ดำเนินงานโยธาหรือปรับดินหน้าไซต์งาน โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้ว. งานต่อไปข้างหน้าเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการรื้อถอน การกวาดล้างและการเสียดสี และการแก้ไขไซต์ โปรเจ็กต์จะถูกรายงานเป็น เริ่มก่อสร้าง เมื่อลงแผ่นพื้นคอนกรีตหรืองานรากฐานแล้ว

ก่อสร้าง: สรุปภาพรวม
 • เลือกผู้รับเหมาช่วง
 • เริ่มงานเบื้องต้นหน้าไซต์งาน
 • เริ่มงานก่อสร้าง
 • จัดการงบประมาณการก่อสร้างและกรอบเวลา
 • ส่งมอบให้ลูกค้า

LeadManager ยังรายงานเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ สำหรับภาพรวมที่สมบูรณ์ของวิธีที่ LeadManager รายงานเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้ คลิก ที่นี่!

ติดต่อ BCI วันนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า LeadManager ช่วยธุรกิจของคุณอย่างไร

Related Posts