• Rumah
 • >
 • 4 Peringkat Projek Pembinaan Utama di New Zealand

4 Peringkat Projek Pembinaan Utama di New Zealand

LeadManager dibina dengan tujuan untuk pembinaan, perlombongan dan persekitaran jualan seni bina. Platform kami menawarkan butiran komprehensif merentasi pencapaian penting dalam mewujudkan projek, dipecahkan kepada empat peringkat: Konsep, Reka Bentuk & Dokumentasi, Pra-Pembinaan dan Pembinaan.

Kami meneliti butiran penting bagi peringkat projek di bawah—khususnya untuk projek dalam New Zealand—lengkapkan dengan gambaran ringkas tentang perkara yang termasuk dalam setiap peringkat.

Konsep
 • Tender/Pertandingan Reka Bentuk
 • Dianugerahkan Kontrak Reka Bentuk/Pemenang Pertandingan
 • Perancangan Awal
 • Pengezonan semula
 • Perlombongan, Penerokaan Minyak & Gas
 • Kajian Skop Perlombongan, Minyak & Gas
 • Ditangguh
 • terbengkalai

Sebelum sebarang projek boleh dimulakan, garis besar atau konsep asas mesti diwujudkan. Semasa peringkat perancangan awal ini, kajian kemungkinan boleh dijalankan. Di sinilah pemaju melihat daya maju kewangan dan permintaan di kawasan itu untuk projek mereka.

Untuk projek yang lebih kecil, kebolehlaksanaan mungkin agak tidak formal. Untuk projek yang lebih besar, dan yang melibatkan jabatan kerajaan, kajian kemungkinan formal mungkin diperlukan.

Kajian kemungkinan formal mengkaji potensi pembangunan yang dicadangkan. Kajian mungkin termasuk penilaian alam sekitar dan menilai sebarang kesan ke atas nilai warisan sedia ada untuk komuniti—biasanya terdapat tempoh perundingan komuniti.

Tapak untuk sesuatu pembangunan boleh dipilih sebelum perancangan awal dilakukan. Setelah dipilih, mungkin terdapat isu aktiviti atau pengezonan semula yang perlu dipertimbangkan. Pembangunan baru mesti memenuhi zon dan penggunaan aktiviti tanah yang ditetapkan dalam Rancangan Daerah atau Wilayah agar pembangunan dapat dibina. Jika tidak, dan cadangan itu memerlukan Rancangan Daerah atau Rancangan Wilayah diubah, maka permohonan pelan persendirian akan diperlukan.

Majlis memutuskan sama ada permintaan untuk perubahan pelan persendirian diperlukan. Mereka akan menerima atau menolak permohonan itu, atau menukar permintaan perubahan pelan persendirian kepada permohonan persetujuan sumber.

Konsep: Rumusan
 • Mencadangkan projek
 • Menilai model perniagaan
 • Memutuskan sama ada untuk meneruskan
 • Melantik seorang pereka

Reka Bentuk & Dokumentasi
 • Rancangan Dalam Proses
 • Permohonan Persetujuan Sumber
 • Kelulusan Persetujuan Sumber
 • Dokumentasi Sedang Dijalankan
 • Permohonan Persetujuan Bangunan
 • Kelulusan Persetujuan Bangunan
 • Rayuan Dibuat
 • Kajian Pra-Kebolehlaksanaan Perlombongan/Minyak & Gas
 • Kajian Kebolehlaksanaan Definitif Perlombongan/Minyak & Gas
 • Tapak Untuk Dijual
 • Ditangguh
 • terbengkalai

Sebaik sahaja seorang arkitek atau pereka telah dilantik, pelan lakaran boleh dimulakan. Pelan lakaran ialah lukisan awal yang membantu menentukan skop projek serta membuka jalan untuk menyerahkan permohonan kebenaran sumber.

Permohonan persetujuan sumber, dikemukakan kepada Majlis, mendapatkan kelulusan untuk menggunakan atau membangunkan sumber, dan/atau untuk menjalankan aktiviti yang menjejaskan alam sekitar. Sesetengah aktiviti mungkin tidak memerlukan persetujuan sumber; ini ditentukan oleh Rancangan Wilayah dan Daerah.

Terdapat lima jenis persetujuan sumber:

 • Permit air
 • Permit pelepasan
 • Permit pantai
 • Keizinan guna tanah
 • Persetujuan pecah bahagian

Dokumentasi Sedang Dijalankan merujuk kepada reka bentuk terperinci yang biasanya dilakukan selepas persetujuan sumber telah diluluskan. Reka bentuk ini membentuk pelan tindakan untuk projek dan biasanya disiapkan oleh arkitek, jurutera atau pembina. Dokumen ini akan digunakan untuk proses tender dan untuk mengemukakan permohonan kebenaran bangunan.

Permohonan kebenaran bangunan, dikemukakan kepada Majlis, memohon kelulusan untuk menjalankan kerja-kerja bangunan tertentu. Kerja-kerja ini mesti mematuhi peraturan kod bangunan semasa. Ia adalah kelulusan terakhir yang perlu diperoleh sebelum pembinaan boleh dimulakan.

Permohonan persetujuan bangunan boleh, dan selalunya, diserahkan secara berperingkat, contohnya, untuk kerja sivil, kerja struktur dan kerja seni bina atau fisi. Kerja yang dianggap kecil atau berisiko rendah mungkin tidak memerlukan persetujuan bangunan di bawah Akta Bangunan.

Reka Bentuk & Dokumentasi: Ringkasan
 • Menentukan cara projek sesuai dengan kawasan tempatan
 • Mentakrifkan ciri luaran dan menentukan produk luaran
 • Mengemukakan rancangan untuk kelulusan, membuat rayuan keputusan, mendapatkan kelulusan
 • Perancangan dan penggubalan lukisan atau skema seni bina yang mendalam
 • Spesifikasi produk yang akan digunakan secara dalaman
 • Melibatkan perunding dan jurutera
 • Penyediaan dokumentasi tender

Pra-Pembinaan
 • Ungkapan Minat
 • Tender Dipanggil
 • Tender Dipanggil (Petender Disenaraikan)
 • Tender Ditutup
 • Tender Ditutup (Petender Disenaraikan)
 • Dianugerahkan Kontrak/Pembina Dilantik
 • Ditangguh
 • terbengkalai

Pembina boleh dilantik pada mana-mana peringkat projek; mereka juga boleh dilantik dalam beberapa cara yang berbeza.

Banyak projek, terutamanya pembangunan yang dibiayai kerajaan, memerlukan pembina dipilih melalui proses tender. Ini boleh berlaku pada hampir mana-mana peringkat proses pembangunan, tetapi ia paling kerap berlaku selepas kelulusan pembangunan telah diberikan dan apabila dokumentasi yang lebih terperinci telah dimulakan. Pembina yang berpotensi, atau kontraktor, dimaklumkan atau dipelawa untuk membuat tender untuk kontrak pembinaan.

Setelah tender dipelawa, masa yang ditetapkan diperuntukkan untuk proses keputusan dijalankan. Ini biasanya dua hingga empat minggu, tetapi ia boleh mengambil masa beberapa bulan untuk beberapa projek.

Beberapa jenis kontrak biasa termasuk:

 • Tender terbuka: Tender diiklankan secara terbuka kepada semua bangunan atau firma kontrak untuk membuat tawaran.
 • Pilih tender: Beberapa bangunan atau firma kontrak terpilih dijemput untuk mengemukakan tawaran tender. Ekspresi minat (EOI) atau pendaftaran minat (ROI) boleh dilanjutkan terlebih dahulu.
 • Tender prakelayakan: Tender kerajaan yang lebih khusus selalunya memerlukan pembina untuk dipralayakan ke tahap keupayaan tertentu sebelum ia boleh dipertimbangkan untuk tender. Dalam kebanyakan kes, bangunan atau firma kontrak perlu berdaftar dengan kerajaan. Tender prakelayakan boleh dinyatakan sebagai terbuka atau pilih.
 • Kontrak yang dirundingkan: Pasukan pembangunan mungkin sudah mempunyai satu atau dua pembina dalam fikiran untuk projek berdasarkan reputasi pembina atau hubungan sedia ada daripada projek sebelumnya. Pembangun akan merundingkan kos, jangka masa, syarat khas dan, setelah dipersetujui, akan menandatangani kontrak untuk melantik pembina pilihan.

Jenis kontrak lain termasuk reka bentuk dan bina dan bangun dan bina, yang merupakan jenis kontrak tidak formal yang digunakan oleh BCI untuk projek di mana syarikat membangunkan projek itu juga sedang membina. Untuk projek besar, kaedah kontrak yang popular termasuk penglibatan kontraktor awal (ECI); kejuruteraan, perolehan dan pembinaan (EPC); pengurusan kejuruteraan, perolehan dan pembinaan (EPCM); perkongsian awam-swasta (PPP); pengurusan pembinaan; dan pengurusan projek.

Pra-Pembinaan: Ringkasan
 • Pengiklanan untuk kontraktor mengemukakan tawaran/cadangan
 • Harga sumber kontraktor untuk produk, buruh atau perkhidmatan tertentu
 • Menyenarai pendek kontraktor pilihan
 • Menilai kontraktor berdasarkan harga, kualiti, pengalaman, jangka masa dan pilihan subkontraktor
 • Pemberian kontrak utama

Pembinaan
 • Kontraktor Utama Di Tapak
 • Kerja-kerja Tapak Dimulakan
 • Pembinaan Dimulakan
 • Ditangguh
 • terbengkalai

Kontraktor Utama Di Tapak merujuk kepada apabila kontraktor utama, bukannya subkontraktor, menjalankan kerja hadapan/awam/tapak. Sebuah projek dilaporkan sebagai Kontraktor Utama Di Tapak jika kerja-kerja hadapan akan mengambil masa lebih lama daripada empat minggu; jika kerja-kerja akan mengambil masa kurang daripada empat minggu, maka projek itu akan dilaporkan sebagai Pembinaan Dimulakan.

Apabila subkontraktor menjalankan kerja-kerja awal, projek itu dilaporkan sebagai Kerja-kerja Tapak Dimulakan. Kerja-kerja hadapan ini selalunya melibatkan perobohan, pembersihan dan pembersihan, dan pemulihan tapak. Satu projek kemudiannya dilaporkan sebagai Pembinaan Dimulakan sebaik sahaja papak konkrit diletakkan atau asas sedang didirikan.

Pembinaan: Ringkasan
 • Memilih perdagangan/subkontraktor
 • Mewujudkan kehadiran tapak/memulakan kerja awal dan membolehkan
 • Memulakan kerja-kerja pembinaan
 • Menguruskan belanjawan pembinaan dan jangka masa
 • Serahan kepada pelanggan

Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara LeadManager boleh membantu perniagaan anda.

Related Posts