BCI Account Managers Illustration

ผู้จัดการบัญชี BCI: พวกเขาเป็นใครและทำอะไร?

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการคำถามและคำขอ หรือการเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์มากกว่านั้น AMs ของเราพร้อมจะเข้าใจความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณและสนับสนุนคุณในการบรรลุเป้าหมาย  

สปอตไลท์ไคลเอ็นต์ BCI: TOLI

TOLI: Client Spotlight

ตั้งแต่การรวบรวมวัสดุเหลือใช้ (โดย TOLI) ไปจนถึงการรีไซเคิล TOLI เป็นผู้ผลิตพรมเพียงรายเดียวในญี่ปุ่นที่ควบคุมความพยายามในการรีไซเคิลของตนเองได้อย่างสมบูรณ์