BCI Central Q3 2022 Pipeline Report for Construction Projects in the Concept & Design Stage

BCI Pipeline Report: Australia (Q3 2022)

Báo cáo Đường ống BCI cung cấp các chỉ số hàng đầu hàng quý về giá trị của các dự án xây dựng mới trong giai đoạn đầu của chúng.