Triết lý kinh doanh

Hình ảnh

Tầm nhìn

Chúng tôi hình dung một thị trường xây dựng toàn cầu hoạt động hiệu quả, bền vững và toàn diện.


Sứ mệnh

Trở thành dịch vụ dữ liệu xây dựng trên toàn cầu, đa nền tảng, hỗ trợ phần mềm hàng đầu.

Bằng cách kết hợp chuyên môn nghiên cứu, kiến thức trong ngành và vận dụng trí tuệ nhân tạo.

Để cung cấp các sản phẩm dữ liệu biến đổi quan trọng trong ngành và các giải pháp phần mềm.

Giá trị

B

Boldness - Táo bạo

Chúng tôi dám đến những nơi có thử thách lớn nhất. Tinh thần kinh doanh của chúng tôi có nghĩa chúng tôi không sợ thách thức hiện trạng để tiên phong phương thức kinh doanh mới ở những thị trường mới chưa có đối thủ hoặc can đảm để đào sâu hơn và kiên trì tìm kiếm những cơ hội mới.

C

Commitment - Cam kết

Chúng tôi cam kết tuân theo sứ mệnh của mình vì nó liên quan đến các thành viên, các đội ngũ của chúng tôi và cộng đồng nơi chúng tôi đang hoạt động. Cam kết của chúng tôi bao trùm chất lượng thông tin, cấp độ dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, chịu trách nhiệm với các thành viên và đội ngũ của chúng tôi cũng như thực hiện phúc lợi xã hội và sinh thái.

I

Integrity - Liêm chính

Chúng tôi cư xử một cách liêm chính trong tất cả mọi việc chúng tôi làm và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong mọi tương tác. Điều này có nghĩa là chúng tôi thà bỏ một cơ hội; mất đi một đơn hàng hoặc chấm dứt hợp đồng với một nhân viên hơn là đánh mất sự liêm chính của mình.