BCI Pipeline Q1 2022

BCI Pipeline Báo cáo: Úc (Q1 2022)

Báo cáo Đường ống BCI cung cấp các chỉ số hàng đầu hàng quý về giá trị của các dự án xây dựng mới trong giai đoạn đầu của chúng.

Đồ họa các giai đoạn của dự án

4 Giai đoạn Dự án Xây dựng Chính ở Úc

Chúng tôi xem xét các chi tiết chính của các giai đoạn dự án như được báo cáo trong LeadManager, hoàn chỉnh với tổng quan ngắn gọn về những gì mỗi giai đoạn bao gồm.