BCI Equinox Johor Bahru 2022

Equinox Johor Bahru 2022

Vào Thứ Năm, ngày 11 tháng 8, BCI Central đã tự hào tổ chức Equinox Johor Bahru!

BCI Analytix ra mắt

Analytix mới đã ra mắt

Sau khi trải qua một loạt các cải tiến, nền tảng Analytix mới và cải tiến của BCI đã ra mắt!