Ngày 26 tháng 2 năm 2021: Giải thưởng HKIS Building Surveyor năm 2021

HKIS Building Surveyor Awards 2021
Chủ đề: Cộng đồng. Chúng tôi quan tâm
Hạn chót đề cử: 23:59 ngày 26 tháng 2 năm 2021 (Thứ sáu)

Giải thưởng Nhà khảo sát Tòa nhà 2021 (BSA 2021) được tổ chức bởi Bộ phận Khảo sát Tòa nhà của Viện Khảo sát Hồng Kông (HKIS -