16 tháng 6 năm 2017: Giải thưởng BCI Châu Á Hồng Kông