Ngày 27 tháng 11 năm 2016: Học viện BCI - Bán đặc điểm kỹ thuật hiệu quả (Việt Nam)