BCI Asia Construction Network - Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2015