BCI Asia Vietnam hiện là thành viên của VUF

BCI Asia vui mừng thông báo là thành viên mới của chúng tôi đối với VUF (Diễn đàn Đô thị Việt Nam). Được thành lập bởi Bộ Xây dựng Việt Nam, VUF thúc đẩy “đối thoại chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các cơ quan chính phủ, tổ chức khoa học / nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và các nhà tài trợ, với mục đích góp phần tích cực vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách về phát triển và quản lý đô thị, thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng giảm nghèo (CPRGS) và nâng cao hiệu quả của các hoạt động quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam ”. Để biết thêm thông tin về VUF, vui lòng truy cập: www.vuf.vn

Ngày 29/6/2015, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Diễn đàn Đô thị Việt Nam đã đồng chủ trì tổ chức Hội nghị xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2015 và Diễn đàn Đô thị Việt Nam tổng thể 2015. Thông tin chi tiết về hội nghị, chọn từ bên dưới:

họp báo   |  Báo  |  Trực tuyến