Tin tức ConstructionPlusAsia: Cùng nhau phát triển đất nước

Cơ quan Phát triển Cơ sở Hạ tầng Vùng sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch và chương trình phù hợp với định hướng quốc gia. Cơ quan Phát triển Cơ sở Hạ tầng Khu vực (BPIW) thuộc Bộ Công trình Công cộng & Nhà ở Công cộng (PUPR) luôn tập trung vào các định hướng và ưu tiên chính sách quốc gia do Tổng thống, các bộ trưởng và các cơ quan quy hoạch quốc gia khác khuyến nghị.

Đọc thêm