Khảo sát tâm lý cho thấy xu hướng đi lên đối với sự phát triển thị trường xây dựng